ღვინო, ლუდი, ბურნუთი, სამკურნალო მცენარეები და მრავალფეროვნების კარგვის პრობლემა — ეთნობოტანიკური მოგზაურობანი მაღალმთიან საქართველოში

რაინერ ვ. ბუსმანი, ნარელ ი. პანიაგუა სამბრანა, შალვა სიხარულიძე, ზაალ კიკვიძე, დავით ქიქოძე, დავით ჭელიძე, ქეთევან ბაცაცაშვილი

Abstract


კონტექსტი

კვლევები ჩატარდა 2013 წლის ივლისში საქართველოს ეთნობოტანიკური კვლევისა და შესაბამისი ტრენინგის ფარგლებში. რესპონდენტებისგან ინფორმირებული თანხმობის მიღების შემდეგ ვატარებდით გამოკითხვას და ვიღებდით ფოტოსურათებს. ინტერვიუებისათვის ვიყენებდით ნახევრად-სტრუქტურირებულ კითხვარებს. ვაროვებდით ფიზიკური (ნიადაგი, წყალი და სხვა გეოგრაფული ელემენტები), ბიოლოგიური (გამოყენებულ მცენარეთა ნაწილები, მცენარეები მთლიანად, ცხოველები, ეკოსისტემები, ლანდშაფტები) და კულტურული (ნაკეთობები, სოფლები, ყანები და სხვა ანთროპოგენული ლანდშაფტები, ადამიანები და მათი ჯგუფები ერთმანეთთან და მკვლევარებთან ურთიერთობისას, ასევე ხალხი მათი ყოველდღიური საქმიანობისას) გარემოს ფოტოდოკუმენტაციას. ფოტოების უმრავლესობა ბუნებრივ ვითარებას ასახავს და მხოლოდ სურ. 79-81 არის „დადგმული“.


Full Text:

PDF


Ethnobotany Research and Applications (ISSN 1547-3465) is published online by the Department of Ethnobotany, Institute of Botany, Ilia State University.
All articles are copyrighted by the author(s) and are published online by a license from the author(s).