Fahasalaman' Ny Zaza Sy Ny Fampiasana Zavamaniry Mahasitrana Ao Amin'ny Tananan'ny Sahamamy, Mahavelona, Toamasina

Thierry Razafindrabeaza, Pascal Rabeson, Coco -, Bruno Sabotsilahy, Zaza Torine, Jean Claude, Bany -, Jaqueline -, Angeline -, Clément -, Jeannette -, Donah -, Justin -, Sahamamy -, Fokontany Morarano, Mahavelona -, Toamasina -

Abstract


Efa ela no nisian’ny fifandraisan’ny olombelona sy ny tontolon’ny zavamaniry manodidina azy. Eran’ny izao tontolo
izao dia nisy ary misy fiovany hatrany io fifandraisana io. Anisan’izany ny fifandraisan’ny fahasalaman’ny zaza sy ny zavamaniry mahasitrana. Nanaovana fanadiahadiana
mikasika io fifandraisana io ny tao amin’ny tanàna atao hoe Sahamamy, ao anatin’nyfokontany Morarano, kaominin’ny/ Mahavelona, faritanyToamasina.
Nohadihadiana tamin’izany ny karazana fitsaboana avy amin’ny zavamaniry misy ao, ny halaviran’ny toerana hitsaboana,
ny fahafantarana ny zavamaniry mahasitrana, ny isan’ny ankizy isan-tokan-trano, ny taonan’ny reny sy ny fotoana nonenany tao Sahamamy, ary ny fari-pahaizanyao
an-tokan-trano.
Marihina fa ny fanadiahadiana dia tafiditra taoo anatin’ny atrik’asa “Ethnobotanie” izay nokarakarain’ny Missouri Botanical Garden (MBG) avy any Etazonia sy ny Karoka
Nasionaly Ampiharana ny Raki-Panafody (KNARP), ary novatsian’ny National Institute of Health vola tamin’ny alalan’ny tetik’asa International Cooperative of Biodiversity
Group (ICBG) izay tarihin’i Pr David Kingston.

Full Text:

PDF


Ethnobotany Research and Applications (ISSN 1547-3465) is published online by the Department of Ethnobotany, Institute of Botany, Ilia State University.
All articles are copyrighted by the author(s) and are published online by a license from the author(s).