[1]
ბუსმანი რ.ვ., პანიაგუა სამბრანა ნ.ი., სიხარულიძე შ., კიკვიძე ზ., ქიქოძე დ., ჭელიძე დ. and ბაცაცაშვილი ქ. 2020. ღვინო, ლუდი, ბურნუთი, სამკურნალო მცენარეები და მრავალფეროვნების კარგვის პრობლემა — ეთნობოტანიკური მოგზაურობანი მაღალმთიან საქართველოში. Ethnobotany Research and Applications. 19, (Jan. 2020), 1–83.