[1]
Khamraeva, D.T., Khojimatov, O., Bussmann, R.W. , Khujanov, A. and Kosimov, Z. 2022. Prospects for the introduction of Ferula tadshikorum Pimenov in the conditions of the Tashkent region. Ethnobotany Research and Applications. 23, (Jan. 2022), 1–9.