(1)
Neelo, J.; Kashe, K.; Teketay, D.; Masamba, W. Ethnobotanical Survey of Woody Plants in Shorobe and Xobe Villages, Northwest Region of Botswana. Ethnobot. Res. App. 2015, 14, 367-379.