(1)
McClatchey, W. Two Ethnobotanists. Ethnobot. Res. App. 2007, 5, 095-096.