(1)
Khamraeva, D. T.; Khojimatov, O.; Bussmann, R. W. .; Khujanov, A.; Kosimov, Z. Prospects for the Introduction of Ferula Tadshikorum Pimenov in the Conditions of the Tashkent Region. Ethnobot. Res. App. 2022, 23, 1-9.