(1)
Sebukyu, V. B.; Mosango, M. Adoption of Agroforestry Systems by Farmers in Masaka District of Uganda. Ethnobot. Res. App. 2012, 10, 058-068.