ბუსმანი რ. ვ., პანიაგუა სამბრანა ნ. ი., სიხარულიძე შ., კიკვიძე ზ., ქიქოძე დ., ჭელიძე დ., ბაცაცაშვილი ქ., & ჰარტი რ. ე. (2020). კახეთისა და ქვემო ქართლის ეთნობოტანიკა. Ethnobotany Research and Applications, 20, 1–23. Retrieved from https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/2539