KHAMRAEVA, D. T.; KHOJIMATOV, O.; BUSSMANN, R. W. .; KHUJANOV, A.; KOSIMOV, Z. Prospects for the introduction of Ferula tadshikorum Pimenov in the conditions of the Tashkent region. Ethnobotany Research and Applications, [S. l.], v. 23, p. 1–9, 2022. Disponível em: https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/3397. Acesso em: 24 sep. 2023.