ბუსმანი რ. ვ., პანიაგუა სამბრანა ნ. ი., სიხარულიძე შ., კიკვიძე ზ., ქიქოძე დ., ჭელიძე დ., ბაცაცაშვილი ქ. and ჰარტი რ. ე. (2020) “კახეთისა და ქვემო ქართლის ეთნობოტანიკა”, Ethnobotany Research and Applications, 20, pp. 1–23. Available at: https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/2539 (Accessed: 28 October 2021).