[1]
J. Neelo, K. Kashe, D. Teketay, and W. Masamba, “Ethnobotanical Survey of Woody Plants in Shorobe and Xobe Villages, Northwest Region of Botswana”, Ethnobot. Res. App., vol. 14, pp. 367–379, Dec. 2015.