[1]
ბუსმანი რ. ვ., “კახეთისა და ქვემო ქართლის ეთნობოტანიკა”, Ethnobot. Res. App., vol. 20, pp. 1–23, Dec. 2020.