[1]
D. T. Khamraeva, O. Khojimatov, R. W. . Bussmann, A. Khujanov, and Z. Kosimov, “Prospects for the introduction of Ferula tadshikorum Pimenov in the conditions of the Tashkent region”, Ethnobot. Res. App., vol. 23, pp. 1–9, Jan. 2022.