1.
ბუსმანი რვ, პანიაგუა სამბრანა ნი, სიხარულიძე შ, კიკვიძე ზ, ქიქოძე დ, ჭელიძე დ, ბაცაცაშვილი ქ, ჰარტი რე. კახეთისა და ქვემო ქართლის ეთნობოტანიკა. Ethnobot. Res. App. [Internet]. 2020 Dec. 14 [cited 2021 Oct. 24];20:1-23. Available from: https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/2539