1.
Khamraeva DT, Khojimatov O, Bussmann RW, Khujanov A, Kosimov Z. Prospects for the introduction of Ferula tadshikorum Pimenov in the conditions of the Tashkent region. Ethnobot. Res. App. [Internet]. 2022 Jan. 15 [cited 2022 Nov. 26];23:1-9. Available from: https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/3397