An Anthropological Approach to Therapeutic Strategies for Ethnopharmacology: The case of southwestern Madagascar

Authors

  • Gabriel Lefèvre Muséum National d’Histoire Naturelle

Keywords:

Anthropology, Ethnopharmacology, Method, Therapeutic Strategy, Madagascar, Typology, anthropologie, ethnopharmacologie, méthode, stratégie thérapeutique, typologie, Fianara fomban-draza, fitahà nentin-draza, politiky fitahà, Madagasikara

Abstract

Ethnopharmacological investigations typically assume that most remedies of traditional medicine reflect empirical knowledge of the pharmacological properties of plants, although anthropologists generally deny this. Traditional medicine, they claim, mainly obeys social constraints rather than biological ones. Three ethnopharmacological approaches to traditional medicine can be distinguished, corresponding to three operational views of traditional medicine:
A selection of pharmacologically interesting plants; the plants used in traditional medicine against a particular illness were selected by the population precisely because they were effective against it.
A pre-selection of pharmacologically interesting plants; the plants can have a use in pharmacy even though the latter may not correspond to their local use.
An anti-selection of pharmacologically interesting plants; the plants have been identified as being toxic.

I argue that an anthropological study of therapeutic practices is needed to evaluate whether these practices are likely to reflect empirical knowledge, and if so, which kind of knowledge. The latter point is illustrated with examples drawn from research in southwestern Madagascar. Given a particular therapeutic practice, some ethnopharmacological approaches will be more relevant than others. I conclude that ethnopharmacology should rely on an anthropology of therapeutic practices more often that it typically does.

Famintinana

Betsaka ny fanadihadiana efa natao momba ny fanafody fampiasan’ny foko izao sy izao (na eto Madagasikara, na any amin’ny firenena hafa any an-dafy) mba itsaboana ny aretina araka ny fomba nentim-paharazana ananany. Ireny fanadihadiana ireny no ataon’ny mpahalala hoe ethnopharmacology.

Anisan’ny nahavariana ny mpikaroka niditra amin’io resaka ethnopharmacology io ny antony mety nahatonga ny olombelona nifidy ny fanafody maro karazany izay tokony hampiasaina hiadiana amin’ny aretina. Saika manana ny asany daholo amin’ny fitsaboana ny aretina ny hazo sy ny karazan’ny zavamaniry rehetra. Nefa, fomba ahoana, hoy ianareo, no nahafantaran’ireny ombiasy sy mpisikidy ary reninjaza ireny fa fanafody mahasitrana ny aretina izao sy izao ity hazo anankiray ity ? Kanefa itsy hazo karazany hafa itsy, tsy azo ampiasaina amin’izany velively ? Nandova fahalalana tamin’ny ntaolo izy ireny. Nefa taiza no nahafantaran’ny ntaolo ny fampiasana ny fanafody tamin’ny voalohany ?

Amin’ny ankapobeny, ny mpikaroka nandinika ny ethnopharmacology dia saika nino fa fahaizana vokatry ny fanandramana natao no nahafahan’ny ombiasy nifidy ny zavamaniry hampiasainy. Naverina matetika hatr’izay ela izay ny fanandramana, hono, ary izay no nahafantaran’ny ntaolo tsy misy fisalasalana fa ity hazo ity no fanafody, fa tsy hazo hafa.

Izay ny hevitry ny mpanao ethnopharmacology. Misy anefa mpandinika taranja hafa, izay mifanohitra amin’izay ny heviny : dia ny mpikaroka ny rafi-piaraha-monina (social anthropology). Raha araka ny hevitr’ireto farany, tsy ny tena asany amin’ny maha zava-boary azy no nifidianana ny zavamaniry natao fanafody. Tsy dia nahay an’izay loatra manko ny ntaolo, fa antony avy amin’ny takin’ny didin’ny fiaraha-monina no narahany rehefa nifidy hazo na ahitra izy itsaboana ny marary.

Noho izany, raha ho an’ireo mpanao ethnopharmacology, telo karazany ny fomba azo itsarana ny asa fandinihana nataon’ny ntaolo nifidy ny zavamaniry ampiasainy ho fanafody :
Ao ny mieritreritra fa ny tena asany fanasitranana no nifidianana azy ; matoa nampiasain’ny ombiasy ny zavamaniry, dia hitany sy fantany fa maharesy ny aretina izy ; azo atao hoe safidy tsotra izao ny fomba nahazoana azy.
Ao ny mieritreritra fa hitan’ny ntaolo ihany ny herin’ilay zavamaniry, nefa tsy fantany loatra izay aretina mety ho sitraniny ; mbola azon’ny fitsaboana ara-tsiansa ampiasiana ilay zavamaniry, fa mety amina aretina hafa ; azo atao hoe safidy mialoha ny fomba nahazoana azy.
Ao ny mieritreritra fa ny zavamaniry misy poizina mahafaty no hitan’ny mpahay zavatra tamin’ny voalohany, ary noheveriny fa matoa mahery mahafaty ireny dia tsy manimba fotsiny fa mety mahasoa koa mahafaty ny aretina sasany ; safidy amin’ny mifanohitra no azo atao anaran’izany.

Moa ve ahitana karazam-pahaizana miompana amin’ny fanandramana (na empirical knowledge) ny fitsaboana fanaon’ny firenena tsirairay eran’izao tontolo izao ? Fomba fanadihadiana ataon’ny mpikaroka eny an-toerana sy manaraka ny tena fiainan’ny olona andavan’andro no ahazoana mamaly an’izany.

Mba hazava ny resaka, dia tsy maintsy idirana amin’ny antsipiriany ny fahaizana ananan’ny mpitsabo. Ohatra vitsivitsy avy amin’ny fikarohana nataoko no aseho amin’ity lahatsoratra ity. Avy amin’ny faritany atsimo andrefan’i Madagasikara daholo ny ohatra noraisina.

Résumé

Les enquêtes ethnopharmacologiques partent généralement du principe que la majorité des remèdes de la médecine traditionnelle reflètent un savoir empirique sur les propriétés pharmacologiques des plantes, idée qui n’est pas généralement partagée par les anthropologues. Ces derniers affirment en effet que la médecine traditionnelle obéit à des contraintes sociales plutôt que biologiques. Trois approches ethnopharmacologiques de la médecine traditionnelle peuvent être distinguées, correspondant à trois vues opératoires des pratiques thérapeutiques traditionnelles :
Une sélection des plantes pharmacologiquement intéressantes; les plantes utilisées dans la médecine traditionnelle contre une maladie particulière ont été sélectionnées par la population précisément parce qu’elles sont efficaces contre elle
Une pré-sélection des plantes pharmacologiquement intéressantes ; les plantes peuvent détenir une propriété pharmaceutique même si cette dernière ne correspond pas à l’usage local
Une anti-sélection des plantes pharmacologiquement intéressantes; les plantes ont été identifiées comme toxiques.

Je défends qu’une étude anthropologique des pratiques thérapeutiques est nécessaire pour évaluer si ces pratiques sont susceptibles de refléter un savoir empirique, et si c’est le cas, quel type de savoir. Le dernier point est illustré avec des exemples tirés de recherches effectuées dans le sud-ouest de Madagascar. En fonction de la pratique thérapeutique envisagée, certaines approches ethnopharmacologiques seront plus appropriées que d’autres. Je conclus que l’ethnopharmacologie devrait reposer plus souvent sur une anthropologie des stratégies thérapeutiques.

Downloads

Published

2008-05-20

How to Cite

Lefèvre, G. (2008). An Anthropological Approach to Therapeutic Strategies for Ethnopharmacology: The case of southwestern Madagascar. Ethnobotany Research and Applications, 6, 029–034. Retrieved from https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/157

Issue

Section

Research