ღვინო, ლუდი, ბურნუთი, სამკურნალო მცენარეები და მრავალფეროვნების კარგვის პრობლემა — ეთნობოტანიკური მოგზაურობანი მაღალმთიან საქართველოში

Authors

  • რაინერ ვ. ბუსმანი Ilia State University Institute of Botany and Bakuriani Alpine Botanical Garden Department of Ethnobotany 1 Botanical Str. 0105 Tbilisi Georgia http://orcid.org/0000-0002-3524-5273
  • ნარელ ი. პანიაგუა სამბრანა
  • შალვა სიხარულიძე
  • ზაალ კიკვიძე
  • დავით ქიქოძე
  • დავით ჭელიძე
  • ქეთევან ბაცაცაშვილი

Abstract

კონტექსტი

კვლევები ჩატარდა 2013 წლის ივლისში საქართველოს ეთნობოტანიკური კვლევისა და შესაბამისი ტრენინგის ფარგლებში. რესპონდენტებისგან ინფორმირებული თანხმობის მიღების შემდეგ ვატარებდით გამოკითხვას და ვიღებდით ფოტოსურათებს. ინტერვიუებისათვის ვიყენებდით ნახევრად-სტრუქტურირებულ კითხვარებს. ვაროვებდით ფიზიკური (ნიადაგი, წყალი და სხვა გეოგრაფული ელემენტები), ბიოლოგიური (გამოყენებულ მცენარეთა ნაწილები, მცენარეები მთლიანად, ცხოველები, ეკოსისტემები, ლანდშაფტები) და კულტურული (ნაკეთობები, სოფლები, ყანები და სხვა ანთროპოგენული ლანდშაფტები, ადამიანები და მათი ჯგუფები ერთმანეთთან და მკვლევარებთან ურთიერთობისას, ასევე ხალხი მათი ყოველდღიური საქმიანობისას) გარემოს ფოტოდოკუმენტაციას. ფოტოების უმრავლესობა ბუნებრივ ვითარებას ასახავს და მხოლოდ სურ. 79-81 არის „დადგმული“.

Author Biography

რაინერ ვ. ბუსმანი, Ilia State University Institute of Botany and Bakuriani Alpine Botanical Garden Department of Ethnobotany 1 Botanical Str. 0105 Tbilisi Georgia

Prinicipal Scientist, Department of Ethnobotany, Institute of Botany, Ilia State University

Downloads

Published

2020-01-30

How to Cite

ბუსმანი რ. ვ., პანიაგუა სამბრანა ნ. ი., სიხარულიძე შ., კიკვიძე ზ., ქიქოძე დ., ჭელიძე დ., & ბაცაცაშვილი ქ. (2020). ღვინო, ლუდი, ბურნუთი, სამკურნალო მცენარეები და მრავალფეროვნების კარგვის პრობლემა — ეთნობოტანიკური მოგზაურობანი მაღალმთიან საქართველოში. Ethnobotany Research and Applications, 19, 1–83. Retrieved from https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/1799

Issue

Section

Repatriation of ethnobotanical studies